ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 • Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
 • Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 • Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
 • Op de goederen zijn de voorwaarden en de waarborgen van onze toeleveranciers van kracht. Wij geven op onze materialen 12 maanden waarborg ingaand vanaf de levering. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defect bevonden onderdelen met uitsluiting van verplaatsingskosten, demontage- en montagetijden en de schade ten gevolge van de gebreken.
 • Elke factuur is betaalbaar te Hulshout. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7 de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 9,5% per jaar.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting van deze factuur is enkel een rechtbank van Turnhout of Vredegerecht van Westerlo bevoegd.